Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

本校教職員: 
請使用本校電子郵件帳號密碼登入。

本校學生: 
請使用本校電子郵件帳號密碼登入(*不是學生選課系統的帳號/密碼)。
學生網路郵局連結:HTTP://mail.wfu .edu.tw 

郵件帳號為“學號”(範例:學號:997012245,郵件地址為997012245@wfu.edu.tw)
 *學號有“英文者”請用“小寫”(範例:學號:A97012245,郵件帳號: a97012245)
外校學生: 
請洽詢該開課老師,並提供姓名,電子郵件和聯絡電話後,進行帳號建置。
(為維護系統安全,禁止使用gmaill,yahoo等免費信箱)


以上操作若有任何問題,請電05-2267125#21754或  郵寄給我洽詢時間:禮拜一至禮拜五08:00〜12:00、13:30〜17:10